Terms for using

my services

The legal documents are in Danish. Please get in touch if you would like an English version.

1) Disse betingelser
og købsaftalen

1.1 – Disse betingelser gælder for enhver leverance fra Jacob Gade Holding (Jacobgade). Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig som kunde og Jacobgade, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

2) Betaling og
ejendomsforbehold

2.1 – Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.

2.2 – Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist kan Jacobgade tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

2.3 – Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 3% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet erJacobgade i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.4 – Crafthouse forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt.

2.5 – Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

2.6 -Jacobgade har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af tredjemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden.

2.7 – D.v.s hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af tredjepart, holdes Jacobgade skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

2.8 – Ophavsretten til den udarbejdede løsning tilfalder Jacobgade , dog kan kunden tillægges delvis ophavsret, hvis denne f.eks. i væsentlig grad har bidraget med design, idé til systemet eller lign. Kunden har derimod ubetinget brugsret til alt det leverede, med mindre andet er specificeret. Det vil sige at kunden må benytte sig af produktet på alle tænkelige måder, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde der strider mod dansk lov om ophavsret.

2.9 – For design af tryksager, hjemmesider logoer o.lign. arbejde inden for grafisk design, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede.

2.10 -Jacobgade forbeholder sig i alle tilfælde retten til at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjemed på for eksempel, men ikke begrænset til, Jacobgade ‘s hjemmeside og trykte markedsføringsmaterialer.

3) Mangler, reklamation
og ansvar

3.1 – For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved modtagelse af leverancen og inden ibrugtagelse, undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give Jacobgade besked herom. Jacobgade er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler efter kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

3.2 – Du er berettiget til i op til 1 måned fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.

3.3 – Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Jacobgade sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

3.4 – Såfremt Jacobgade tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Jacobgade er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

3.5 – Jacobgade’s ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

3.6 – Jacobgade’s erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet b) kr. 50.000.

4) Særligt om
serviceydelser

4.1 – For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. beregnes de hos Jacobgade til enhver tid gældende timesatser.

4.2 – Konsulenttimer er møder og arbejde af strategisk, rådgivende eller analytisk karakter, herunder også undervisning, workshops, rådgivning mv. med mindre andet er aftalt.

4.3 – Produktionstimer omfatter design, udvikling, filmproduktion, mv. hvor arbejdet ikke har karakter af konsulenttimer.

4.4 – Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres løbende hver måned eller ved en opgaves afslutning.

4.5 – For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 30%.

4.6 – Du erhverver samme rettigheder til materialet af serviceydelser, som du besidder til det originalmateriale serviceydelsen knytter sig til. Vedrører serviceydelsen således en løsning eller udviklet materiale, hvortil Jacobgade er rettighedshaver, erhverver du ikke bedre ret til materialet af konsulentens ydelser end du har til det produkt, hvortil Jacobgade er rettighedshaver.

4.7 – For serviceydelser hvor der ikke inden ydelserne skal leveres, foreligger en skriftlig aftale med specifikation af hvad Jacobgade skal levere, garanterer Jacobgade, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

5) Udlæg

5.1 – Udlæg betales som udgangspunkt inden projektstart ud fra omkostningsestimat.

5.2 – Yderligere udlæg afregnes med næstkommende faktura eller ved projektafslutning.

5.3 – Alle udlæg tillægges 10% (dog minimum 20,- kr. pr. udgiftsbilag) til administrations- og leveringsomkostninger.

6) Force Majeure

6.1 – Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

7) Lovvalg og værneting

7.1 – Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Jacobgade’s værneting.

Let’s create something 
great together